O szkole

W 1958r. z inicjatywy i na wniosek rodziców utworzono w Białym Borze Szkołę Podstawową z Ukraińskim Językiem Nauczania, która rozpoczęła działalność 01.września w budynku przy ul. Żymierskiego 27. Dla uczniów zamiejscowych przy szkole powstał internat (przy ul. Armii Czerwonej 9).

W 1961r. nadano jej imię wieszcza narodu ukraińskiego Tarasa Szewczenki.W 1979r, ze względu na zły stan techniczny budynku szkoły, szkołę zamknięto, a naukę przeniesiono początkowo do Szkoły Podstawowej Nr 1, a następnie do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych.

Na jubileusz 25-lecia istnienia szkoły (1983r.) uczniowie rozpoczęli naukę w odremontowanym i rozbudowanym budynku. W międzyczasie, w czerwcu 1982r. z podobnych jak wyżej przyczyn zamknięto internat. Dalsze istnienie szkoły stanęło pod wielkim znakiem zapytania. Niezwłocznie powołano do życia Społeczny Komitet Budowy Internatu, który postawił sobie za cel budowę nowego internatu. Cel ten w latach 1983 –1989 udało się zrealizować. Wkład społeczności ukraińskiej w budowę tego obiektu wyniósł około 85%.

W 1990r. na bazie Szkoły Podstawowej Nr 2 utworzono I Liceum Ogólnokształcące z ukraińskim językiem nauczania i rozpoczęto starania o budowę nowej szkoły.

W 1996r. na mocy porozumienia między Sejmową Komisją Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Kuratorium Oświaty i Wychowania, Urzędem Miasta i Gmin Biały Bór oraz  Związkiem Ukraińców w Polsce, liceum użyczono pomieszczenia dydaktyczne w nowobudowanej Szkole  Podstawowej Nr 1. Do roku 2000 miała rozpocząć się budowa nowego obiektu dla szkół ukraińskich.

W 1999r. w wyniku reformy oświatowej szkoła podstawowa rozpoczęła kształcenie w cyklu sześcioletnim i utworzono trzyletnie gimnazjum. Z dniem 2 września 2002r. wszedł ostatni etap reformy i rozpoczęło działalność trzyletnie liceum ogólnokształcące.

Do 1996r. organem prowadzącym dla obydwu szkół było Kuratorium Oświaty i Wychowania. W 1996r. szkoła podstawowa została przejęta przez gminę, a liceum ogólnokształcące pozostało w kuratorium.

W 1999r. w wyniku reformy administracyjnej kraju powstały samorządowe powiaty i województwa w wyniku czego organem prowadzącym I Liceum Ogólnokształcącego zostało Starostwo Powiatowe w Szczecinku, a następnie w 2006r. przekazano nadzór nad Liceum do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

W 2016r. zarządzanie nad Szkołą Podstawową nr 2 przejęła Fundacja Rozwoju Demokracji, Edukacji, Kultury i Aktywacji DEKA.

W czasie istnienia szkół działały tu i działają zespoły artystyczne kultywujące, podtrzymujące i rozwijające kulturę ukraińską.